Samenvatting Privacyverklaring

Inleiding

Wij staan voor een veilig thuis voor iedereen. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om burgers te beschermen door een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te onderzoeken. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om deze opdracht goed te kunnen vervullen zijn wij bevoegd om de persoonsgegevens van onze cliënten te verwerken (artikel 5.1.6 lid 1 Wmo). Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van de situatie van onze cliënten te krijgen, zodat wij deze goed van dienst kunnen zijn en dat ook kunnen verantwoorden.

 

Doel en rechtsgrond persoonsgegevens

Veilig Thuis Flevoland is door de wet bevoegd om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken (artikelen 30 lid 3 sub a Uitvoeringswet AVG en artikel 5.1.6 WMO).
Veilig Thuis Flevoland bewaart gegevens van u en betrokkenen in een digitaal dossier. In het dossier staan de persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier relevante inhoudelijke informatie die Veilig Thuis Flevoland heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het dossier niet zomaar op te vragen is of in te zien is door anderen. Veilig Thuis Flevoland gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

 

Wie heeft toegang tot uw dossier?

Alle medewerkers van Veilig Thuis Flevoland hebben getekend voor geheimhouding. De volgende afdelingen en instanties hebben toegang tot uw dossier:

 

Uitvoering dienstverlening

 • Medewerkers van Veilig Thuis Flevoland die betrokken zijn bij u of uw gezin, hebben toegang tot d einformatie in uw dossier, alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden ten behoeve van u of uw gezin.
 • Medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot uw dossier voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van meldingen en rapportages.
 • De baliemedewerkers hebben beperkt toegang tot uw dossier om telefoontjes naar de juiste persoon door te kunnen verbinden.

Onderzoek & controle

 • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
 • Veilig Thuis Flevoland voert in het kader van het algemeen belang, in samenwerking met hogescholen en universiteiten onderzoek uit naar de geleverde dienstverlening. Het kan zijn dat uw dossier geselecteerd wordt voor een dergelijk onderzoek. De externe onderzoekers dienen te voldoen aan strikte voorwaarden;overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een getekende geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in het uiteindelijke onderzoeksrapport nooit persoonsgegevens zijn opgenomen. In alle andere gevallen vragen wij u vooraf of u wilt meewerken aan een specifiek onderzoek.
 • Jaarlijks krijgt Veilig Thuis Flevoland bezoek van de accountant en een kwaliteitsauditor. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan onze medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • De afdeling ICT heeft toegang tot gegevens ten behoeve van het verzorgen van rapportages en ondersteuning aan de medewerkers.

Met wie wisselt Veilig Thuis Flevoland uw gegevens uit?

Veilig Thuis Flevoland mag uw (bijzondere) persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Wij doen dit alleen als u daar toestemming voor geeft en als daardoor de privacy van een ander niet wordt geschaad. Wanneer Veilig Thuis Flevoland uw persoonsgegevens doorgeeft, wordt u op de hoogte gesteld.

Er is een aantal uitzonderingen. We vragen dan niet uw toestemming en geven dit ook niet vooraf aan u aan:

 • Als het voor de veiligheid van betrokkenen en medewerkers noodzakelijk is, verstrekt en vraagt Veilig Thuis Flevoland gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de dienstverlening. Denk hierbij aan scholen, huisartsen of de thuiszorg.
 • Veilig Thuis Flevoland mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 • Als naar het oordeel van een medewerker noodzakelijk is om informatie te verstrekken aan anderen ter voorkoming van een ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor u, uw kind of een andere betrokkenen. Bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan de politie.

Kunt u uw dossier inzien?

U kunt om inzage van uw dossier vragen. U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over uw kind waarover u gezag heeft. Ook gegevens over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die
ander. Inzien dossier door jeugdige:

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? De jeugdige kan in principe niet zijn eigen dossier inkijken. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens de jeugdige doen.
 • Is een jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Zowel de jeugdige als de wettelijk vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van de jeugdige nodig.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Alleen de jeugdige heeft recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van de jeugdige nodig.

Uw rechten

U heeft, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

 • Correctie van uw persoonsgegevens wanneer feitelijke onjuistheden zijn opgenomen,
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen (nb. het houden van een archief volgens de Jeugdwet valt onder een gerechtvaardigd doel),
 • Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (uw persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden),
 • Verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stop gezet),
 • Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over u zijn opgenomen in uw dossier.

Zie voor een nadere toelichting https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.


Hoe lang wordt uw dossier bewaard?

Meldingen worden bewaard tot 15 jaar na afrondingen, OF langer tot dat jongste kind in de casus 18 jaar is OF als VTF besluit in verband met veiligheid om het dossier langer te bewaren.

 

Hoe gebruiken en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd in systemen die beveiligd zijn en middels autorisatie alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers. Iedere medewerker bij Blijf Groep heeft een geheimhoudingsplicht en/of beroepsgeheim. We hebben alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

 

Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens .Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken: