Radarfunctie en monitoring

Met de invoering van de verbeterde Meldcode heeft Veilig Thuis ook een radarfunctie en monitoringsfunctie. Hieronder kunt u lezen wat dat inhoudt.

De radarfunctie van Veilig Thuis

Veilig Thuis krijgt in het systeem van de nieuwe meldcode veel meer een radarfunctie. Veilig Thuis kan signalen combineren en monitoren over langere tijd. Doordat signalen en vermoedens van acuut en structureel huiselijk geweld altijd moeten worden gemeld, komen ze ‘op de radar’ bij Veilig Thuis. Om deze functie goed te kunnen vervullen gaat Veilig Thuis over méér informatie beschikken, afkomstig uit de volgende bronnen:

  • meldingen van professionals die melden op basis van hun afwegingskader. Daardoor komen meer meldingen op de radar;
  • meldingen die eerder zijn gedaan bij een van de 26 Veilig-Thuisorganisaties. Een landelijk Veilig-Thuisregister maakt het mogelijk na te gaan of niet alleen in de eigen regio, maar ook in andere regio’s eerder een melding is binnengekomen bij een van de Veilig-Thuisorganisaties;
  • het langdurig en intensiever monitoren van casussen door Veilig Thuis is tevens onderdeel van de radarfunctie. Veilig Thuis zal in contact met de directbetrokkenen en de betrokken professionals vaststellen of het veilig is geworden en of deze veiligheid in stand blijft.


Monitoren door Veilig Thuis

Ook krijgt Veilig Thuis de taak casuïstiek te monitoren om zo zicht te houden op hoe de veiligheid zich ontwikkelt. 

 

  • Casussen waarbij Veilig Thuis de veiligheidsvoorwaarden heeft vastgesteld, worden gemonitord. In deze casussen heeft Veilig Thuis gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en heeft zich op basis daarvan een goed beeld kunnen vormen van de onveiligheid en van de voorwaarden waar tenminste aan voldaan moet worden om de veiligheid te herstellen. In nauwe samenwerking met de leden van het gezin of huishouden en met de betrokken professionals gaat Veilig Thuis na of het in het gezin of huishouden stabiel veilig is geworden en of er gewerkt wordt aan herstel. Bij de start maakt Veilig Thuis afspraken over de momenten en de manier waarop het monitoren zal worden uitgevoerd. Om vast te stellen dat de stabiele veiligheid is hersteld zal Veilig Thuis contact onderhouden met de betrokken professionals en met de leden van het gezin of huishouden totdat het stabiel veilig is.
  • Casussen die door Veilig Thuis direct na de veiligheidsbeoordeling zijn overgedragen aan het lokale veld of andere ketenpartners, worden niet gemonitord. Bij deze casussen heeft Veilig Thuis geen veiligheidsvoorwaarden opgesteld met gezin en hulpverleners en daarom vindt geen monitoring op de veiligheidsvoorwaarden plaats. In dit geval zal de overdrachtspartij de veiligheid monitoren, indien nodig. Veilig Thuis kan de overdrachtspartij advies geven en ondersteunen bij het werken aan veiligheid. Bij nieuwe ontwikkelingen die wijzen op zich herhalende onveiligheid zal altijd de Meldcode opnieuw doorlopen worden, wat kan leiden tot een nieuwe melding bij Veilig Thuis.

Handelingsprotocol Veilig Thuis

De nieuwe werkwijze van Veilig Thuis is vastgelegd in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Klik hier om dit handelingsprotocol te downloaden.