Meldingsprocedure

U maakt zich zorgen over een mogelijke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling bij kinderen of volwassenen waar u als  professional bij betrokken bent. Dan kunt u Veilig Thuis Flevoland om advies vragen of u kunt een melding doen bij Veilig Thuis. Hieronder leggen wij u uit hoe u een melding kunt doen bij Veilig Thuis. Ook vindt u hier het meldingsformulier

Meldingsprocedure

U kunt een melding doen met behulp van het meldingsformulier. Hier vult u uw gegevens en die van betrokkenen in en geeft een omschrijving van de situatie.

 

Meldingen op basis van langdurige of doorlopende contacten

Bij het doen van een melding wordt van u, als betrokken professional (zoals onderwijs, kinderopvang, hulpverlening), verwacht dat u de stappen 1 t/m 4 van de meldcode doorlopen hebt. Veilig Thuis zal uw bevindingen vanuit de meldcode met u bespreken. Tevens zal besproken worden of u, naast het doen van een melding, in staat bent passende hulp te bieden of te organiseren.

 

Wat doet Veilig Thuis vervolgens met uw melding?

Veilig Thuis doet een veiligheidsbeoordeling die bestaat uit drie stappen:

1. Aanvullende informatie verzamelen

2. Beoordelen van de verzamelde informatie

3. Het nemen van een besluit over de vervolgstap.

 

Op basis van de veiligheidsbeoordeling komt Veilig Thuis tot een oordeel over de vraag welke instelling(en) of professional(s), Veilig Thuis zelf of een lokale instantie, het meest aangewezen is om de casus verder op te pakken. Veilig Thuis rondt de veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen af. Daarna zal Veilig Thuis u informeren over het vervolg. Ook zal Veilig Thuis de leden van het gezin of huishouden dat u hebt gemeld, informeren over de melding en over de afspraken die over het vervolg met u zijn gemaakt.

 

Meldingen op basis van eenmalige of kortdurende contacten

Een aantal professionals meldt op basis van een eenmalig contact met een patiënt of cliënt. Bijvoorbeeld professionals die werkzaam zijn bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of bij een ambulancedienst.

 

Wat doet Veilig Thuis in dit geval met uw melding?

Ook in dit geval doet Veilig Thuis de veiligheidsbeoordeling zoals hierboven omschreven.

 

Vervolgens, na de veiligheidsbeoordeling, nemen medewerkers van Veilig Thuis contact op met het gezin of huishouden, óf Veilig Thuis draagt de casus over aan een andere instelling of professional. In enkele gevallen leidt de veiligheidsbeoordeling tot de conclusie dat er geen aanleiding is voor verdere stappen. In die gevallen sluit Veilig Thuis de bemoeienis direct af.

 

U, als professional, informeert de direct betrokkenen over het feit dat u een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. In alle gevallen informeert Veilig Thuis de leden van het gezin of huishouden over de ontvangst van de melding en over de vervolgstappen die naar aanleiding daarvan gezet zullen worden.

 

Terugkoppeling van Veilig Thuis

Aansluitend op de veiligheidsbeoordeling krijgt u als melder een terugkoppeling. Van Veilig Thuis hoort u wie naar aanleiding van uw melding het contact gaat leggen met de leden van het gezin of huishouden: Veilig Thuis zelf, een wijkteam of een professional die eerder al betrokken was.

 

Als u bij de melding van oordeel was dat u zelf over voldoende mogelijkheden beschikte om de noodzakelijke hulp te bieden of te organiseren dan krijgt u bij de terugkoppeling die aanvullende informatie, die u nodig heeft om de hulp goed te kunnen bieden.Zet Veilig Thuis de dienst Voorwaarden en vervolg of de dienst Onderzoek in, dan krijgt u als melder een tweede terugkoppeling. Die ontvangt u binnen 10 weken na de eerste terugkoppeling

 

Voor meer informatie over de veranderde werkwijze naar aanleiding van de verbeterde meldcode kunt u ook de Q&A Veranderde werkwijze Veilig Thuis raadplegen.

Stappen die u kunt nemen voor de melding

Wanneer u, als professional, zorg heeft om een gezin, dient u, voordat u een melding doet, de stappen van de vernieuwde meldcode te volgen. Klik hier voor meer informatie over de Meldcode.

Meldingsformulier

U kunt een melding doen door het  meldingsformulier in te vullen. U vindt het meldingsformulier hier. U kunt het formulier digitaal invullen en opsturen naar info@veiligthuisflevoland.nl. Veilig Thuis zal uw melding zo spoedig mogelijk beoordelen en daarover contact met u opnemen.

Meer informatie

In de Q&A Veranderde Werkwijze Veilig Thuis vind u meer informatie over de Meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Veilig Thuis op telefoonnummer 088-2220500 of via info@veiligthuisflevoland.nl