Meldcode vragen: Veilig Thuis

Welke rol heeft Veilig Thuis m.b.t. de meldcode?

Veilig Thuis heeft een adviserende en ondersteunende rol. Daarnaast wordt in de Wet meldcode Veilig Thuis een officieel meldpunt genoemd. Veilig Thuis heeft de bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te registreren, een onderzoek te starten en op basis daarvan toeleiding naar hulp te organiseren voor de betrokkenen.
 

Wat gebeurt er als men advies vraagt bij Veilig Thuis?

Bij het telefonisch contact wordt er meegedacht over de aard en ernst van de problematiek. Er wordt een inschatting van de problematiek gemaakt. Veilig Thuis kan tips en adviezen geven hoe men een gesprek aan kan gaan met de cliënt en daarnaast adviseren welke professional eventueel ingeschakeld kan worden, als de situatie daarom vraagt. Een adviesvraag kan altijd op anonieme basis.
 

Wat gebeurt er als men een melding doet bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis start een onderzoek naar de situatie van de betrokkenen en stelt een plan van aanpak op. Het doel is het stoppen van het geweld. N.a.v. het onderzoek organiseert Veilig Thuis hulp voor de betrokkenen. Veilig Thuis zorgt voor een terugkoppeling bij de melder van de acties die in gang worden gezet.


Mag Veilig Thuis informatie over de desbetreffende cliënt delen met professionals die een melding doen? Bijvoorbeeld info uit eerder contact met de cliënt?

Na een melding start Veilig Thuis een onderzoek, waarbij er bij ketenpartners relevantie informatie wordt opgevraagd over de casus. De professional die de melding heeft gedaan, wordt door Veilig Thuis op de hoogte gesteld over het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet. Alleen relevantie informatie wordt vermeld.

 

Mag Veilig Thuis informatie bij ketenpartners opvragen? En wat voor medewerking wordt van de instellingen verwacht?

Met de invoering van de Wet meldcode heeft Veilig Thuis een onderzoeksbevoegdheid gekregen. Dit houdt ook in dat Veilig Thuis informatie mag opvragen bij de betrokken professionals. De vragen dienen wel ondersteunend te zijn aan het onderzoek dat Veilig Thuis over de casus verricht. De beantwoording van de gestelde vragen dient bij te dragen aan een zo volledig mogelijk beeld van de casus. De ketenpartners moeten deze informatie delen, maar kunnen daarin een schifting maken door alleen informatie te delen die relevant is voor de hulpverlener.

 

Welke gegevens registreert Veilig Thuis bij een melding?

Een melding wordt altijd op naam van de desbetreffende cliënt geregistreerd. Veilig Thuis registreert de basisinformatie: contactgegevens, situatieschets, betrokken professionals etcetera.

 

Waarom zijn huiselijk geweld en kindermishandeling samengevoegd in één meldcode?

De meldcode is integraal, voor zowel het signaleren van huiselijk geweld als kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Partnergeweld valt onder de definitie van huiselijk geweld, maar komt vaak voor in combinatie met kindermishandeling, bijvoorbeeld omdat kinderen getuige zijn van het geweld. Wanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dat kindermishandeling. Een integrale meldcode ligt ook voor de hand, omdat professionals bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dezelfde stappen doorlopen.