Meldcode vragen: professionals en gemeente

Welke gemeenteambtenaren moeten straks werken met een meldcode?

Leerplichtambtenaren en ambtenaren die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning in direct contact staan met cliënten. Bijvoorbeeld jongerenwerkers of loketmedewerkers, als die in dienst zijn van de gemeente.

Andere ambtenaren zijn NIET verplicht om te werken met een meldcode, maar indien voor bijvoorbeeld consulenten werk en inkomen toch een meldcode wordt opgesteld, dan juicht het Rijk dit van harte toe.

 

Geldt de verplichting van een meldcode ook voor zelfstandig werkende professionals?

Ja, zoals huisartsen: zij moeten beschikken over een meldcode, daarvan gebruik maken en hun kennis erover op peil houden. Zij zouden daarvoor gebruik kunnen maken van meldcodes en protocollen van hun beroeps- en brancheorganisaties.

 

Moeten vrijwilligers ook met een meldcode werken?

Nee. Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht te beschikken over een meldcode. Wanneer vrijwilligersorganisaties op eigen initiatief met een meldcode werken, juicht het Rijk dit van harte toe. Organisaties waarvoor de verplichting wel geldt en die met vrijwilligers werken, kunnen in hun eigen meldcode aangeven welke rol de vrijwilligers in hun eigen organisatie kunnen spelen. Dit zal verschillen naar soort vrijwilliger en organisatie.

 

Welke hulpmiddelen kun je inzetten om de deskundigheid van de professionals te vergroten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Vanuit de ministeries is er een basistraining ‘Werken met een meldcode’ en een train-de-trainer ontwikkeld voor wie zich goed wil voorbereiden op het werken met een meldcode. Op www.huiselijkgeweld.nl staat een databank waarin aanbieders van deze training en andere trainingen rondom hg en km te vinden zijn.

Ook zijn e-learning-modules ontwikkeld door The Next Page i.s.m. VWS. De modules zijn te vinden op www.thenextpage.nl. De landelijke e-learning bestaat uit:

  • Een voorlichtingsmodule ‘Werken met een meldcode’ voor professionals. In deze module wordt ingegaan op het werken met de stappen uit de meldcode, de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring en de rol van de ketenpartners.
  • Een module ‘Werken met een meldcode’ voor managers. De module leert werkgevers hoe zij de meldcode in hun organisatie kunnen implementeren.
  • Verdiepende modulen voor bepaalde beroepsgroepen, zoals huisartsen, kinderopvangwerkers en leerkrachten. Met deze modulen kunnen professionals oefenen met het herkennen van signalen.

 

Wanneer mag je als professional het beroepsgeheim doorbreken?

Het wetsvoorstel ‘Verplichte meldcode’ regelt een meldrecht voor professionals. Dit houdt in dat professionals bij signalen van hg, net als nu al is geregeld voor km, hun beroepsgeheim mogen doorbreken om een melding te doen. Er kan dus ook gemeld worden zonder toestemming, maar in principe altijd met medeweten van de cliënt.

 

Wat is de rol van de stad en stadsdelen?

Van de gemeente wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage levert bij het bekendmaken en positief uitdragen van de meldcode. Haar taak is erop toe te zien dat organisaties in de sector maatschappelijke ondersteuning een meldcode vaststellen en het gebruik ervan bevorderen. Stadsdelen hebben een regionale taak voor beleid op het gebied van geweld in huiselijke kring, en zijn verantwoordelijk voor het maken van samenwerkingsafspraken in de regio. De stadsdelen hebben de verantwoordelijkheid om de meldcode te implementeren in hun eigen organisatie en daarover alle medewerkers te informeren.