Meldcode vragen: instellingen

Wat verplicht de Wet meldcode aan organisaties?

De wet verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en de kennis ervan te bevorderen. Daarnaast dienen de organisaties ook aandachtsfunctionarissen te hebben.

 

Moet ik wachten met het invoeren van de meldcode tot de wet in werking treedt?

Nee, het is belangrijk dat professionals z.s.m. weten wat zij kunnen doen bij signalen van hg en km, zodat eerder hulp kan worden ingezet. Bovendien gaat de verplichting om over een meldcode te beschikken direct in, zodra de wet in werking treedt. De voorbereidingen dienen dus nu al plaats te vinden.

 

Wat betekent het voor de organisaties als ze de meldcode gaan implementeren?

De organisaties dienen over een meldcode hg en km te beschikken. Zij dienen deze meldcode zelf vast te stellen, waarbij zij gebruik kunnen maken van het ‘Basismodel meldcode’, dat te downloaden is op www.meldcode.nl. Dit basismodel fungeert als voorbeeld en hulpmiddel. Tevens dienen de organisaties ervoor te zorgen dat het gebruik van een meldcode door de professionals binnen de organisaties is geborgd en dat de daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden.

 

Welke hulpmiddelen zijn er als ik de meldcode binnen mijn organisatie wil implementeren?

Er is een toolkit voor de implementatie van de meldcode ontwikkeld. De toolkit bestaat uit:

 • Basismodule ‘Werken met een meldcode’;
 • Landelijke E-learning-modules ‘Werken met een meldcode’;
 • Databank cursussen en trainingen;
 • Landelijk ‘Basismodel meldcode’;
 • Wegwijzer beroepsgeheim;
 • Checklist ‘Implementatie meldcode binnen de eigen organisatie’;
 • Standaardpresentatie;
 • Voorbeelden implementatie meldcode;
 • Risicotaxatie-instrument bij stap 4 van de meldcode (nog niet gereed).

 

Voor welke sectoren is het hebben van een meldcode verplicht?

 • Gezondheidszorg: artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, kraamzorg en GGZ-psychologen.
 • Onderwijs.
 • Kinderopvang: onderwijspersoneel, kinderopvangpersoneel en leerplichtambtenaren.
 • Maatschappelijke ondersteuning, waaronder de sectoren welzijn en sport: amw-ers, (thuis)zorgmedewerkers, welzijnswerkers en personeel in de sport, MEE-consulenten, jongerenwerkers en peuterspeelzaalpersoneel.
 • Jeugdzorg: BJAA, gedragswetenschappers en medewerkers van zorgaanbieders.
 • Justitie: reclasseringswerkers en groepswerkers van de justitiële jeugdinrichtingen.

Geldt de verplichting van een meldcode ook voor zelfstandig werkende professionals?

Voor zelfstandig werkende professionals zoals huisartsen, gelden dezelfde verplichtingen als voor organisaties: beschikken over een meldcode, daarvan gebruik maken en hun kennis terzake op peil houden. Zij zouden daarvoor gebruik kunnen maken van meldcodes en richtingen van hun beroeps en bracheorganisaties.

Wat is de rol van de organisaties?

De organisaties dienen over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. Zij dienen deze meldcode zelf vast te stellen, waarbij zij gebruik kunnen maken van het basismodel meldcode die te downloaden is op www.meldcode.nl. Tevens dienen de organisaties er zorg voor te dragen dat het gebruik van een meldcode door de professionals binnen de organisaties is geborgd en dat de daarvoor benodigde kennis op peil wordt gehouden.